ผลงานวิชาการ นางศิริประภา ศรีสุริยจันทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม

นางศิริประภา ศรีสุริยจันทร์ ผู้อานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชานาญการพิเศษ โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม ได้จัดทำผลงานวิจัย ๒ เรื่อง คือ (๑) การพัฒนารูปแบบเสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 บนฐานศาสตร์พระราชา โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม จังหวัดนครพนม และ (๒) รายงานการประเมินโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นผลงานทางวิชาการเพื่อขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ลิงก์ดาวน์โหลด https://drive.google.com/drive/folders/16sj2pWf01FCSDDPQQUFbWY-N4997xNXx