กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางมธุวลี จันโทมุข
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 087-2226747
อีเมล์ : [email protected]
นางสาวสุจิตรตา จำปาจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 061-8821191
อีเมล์ : [email protected]
นางวัชราภรณ์ คงสกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 084-793-4971
อีเมล์ : [email protected]