กลุ่มอำนวยการ

นายพรมมา พันธภิบาล
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ :  0-4351-5369
มือถือ : 081-4717244
อีเมล์ : [email protected]
นางทัศนีย์ พันธุ์พานิชย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0-4351-5369
มือถือ : 090-8618824
อีเมล์ : [email protected]

นางพัชราภรณ์ วันทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0-4351-5369
มือถือ :081-0555242
อีเมล์ : [email protected]  
นางสาวศุภนัส เสาศิริ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0-4351-5369
มือถือ : 065-0978946
อีเมล์ : [email protected]

นางสาวพนิดา เที่ยงผดุง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0-4351-5369
มือถือ : 098-6104899
อีเมล์ : [email protected]
นางสาวพีรยา โนนนอก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0-4351-5369
มือถือ : 087-774-7799
อีเมล์ : [email protected]
นางระเบียบ ทิพวันนา
ช่างสี ระดับ ช 3
โทรศัพท์ :  0-4351-5369
มือถือ : 091-0529829
อีเมล์ : [email protected]

นายวิชิต จันทร์สม
พนักงานธุรการ ส 2
โทรศัพท์ :  0-4351-5369
มือถือ : 089-9204034
อีเมล์ : [email protected]
นางสาวโสมสุภางค์ บุญกอง
พนักงานราชการ
โทรศัพท์ :  0-4351-5369
มือถือ :096-1549223
อีเมล์ : [email protected]
นายสุรชัย วรรณสิงห์
พนักงานขับรถ
โทรศัพท์ :  0-4351-5369
มือถือ :083-3456729
อีเมล์ : [email protected]

นายอนนท์ พิมพ์ภู
พนักงานขับรถ
โทรศัพท์ :  0-4351-5369
มือถือ : 098-1057597
อีเมล์ : [email protected]
นายกฤตนันท์ ภูขีด
นักจัดการงานทั่วไป

โทรศัพท์ :  0-4351-5369
มือถือ : 095-5629556
อีเมล์ : [email protected]
นายถาวร อนุไพร
พนักงานรักษาความปลอดภัย
โทรศัพท์ :  0-4351-5369
มือถือ :
อีเมล์ : [email protected]

นายอนุสรณ์ โพธิ์ภักดี
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นางอรดา มิลเลิศ
พนักงานทำความสะอาด
โทรศัพท์ :  0-4351-5369
มือถือ : 082-6627728
อีเมล์ : [email protected]