กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางศุภวรรณ อดกลั้น
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 087-8588778
อีเมล์ : supawan@sesao-ret.go.th
นางปทุมวรรณ เนินทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 063-1929829
อีเมล์ : pathumwan@sesao-ret.go.th

นางสาวอริญรดา วีระชาติ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 084-2464453
อีเมล์ : arinrada@sesao-ret.go.th
นางสาวฐิตวันต์ วรรณโชติ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 081-7394878
อีเมล์ : titawan@sesao-ret.go.th

นางสาวรวิสรา ชมภูวิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 095-6616669
อีเมล์ : rawisara@sesao-ret.go.th
นายฉัตรมงคล อุดมโพด
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 084-9162054
อีเมล์ : chatmongkhon@sesao-ret.go.th
นางสาวทิพาพรรณ นันตเวช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 091-4685615
อีเมล์ : tipapan@sesao-ret.go.th  

นางสาวอุษณีย์ รีรมย์
พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 088-5522256
อีเมล์ : usanee@sesao-ret.go.th  
นายนัทธมน แหล่งสนาม
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 093-5657007
อีเมล์ : nattamon@sesao-ret.go.th  

นางสาวธนัชพร เชิงสะอาด
เนักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 084-2622298
อีเมล์ : thanatchaporn@sesao-ret.go.th