กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นางรุ่งโรจน์ วิสูงเร
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 081-7682434
อีเมล์ : [email protected]
นางกานต์กิต์ หอมกลิ่น
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 081-7682434
อีเมล์ : [email protected]

นางสาวนงนภัส อารีเอื้อ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 089-6175730
อีเมล์ : [email protected]
นายสัจติยา ป้องโล่ห์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 081-7682434
อีเมล์ : [email protected]

นางรุ่งนภา พิลาภ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 089-7108621
อีเมล์ : [email protected]
นางสาวเบญญาภา แสวงแก้ว
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 091-0536888
อีเมล์ : [email protected]
นางกฤติกา ลาวัณย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 093-2394595
อีเมล์ : [email protected]

นางสาวสิริยาภรณ์ สุขแสง
พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 093-5371929
อีเมล์ : [email protected]