กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ดร.อุพิษ เหมือนทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ : 0 4351 5369
มือถือ : 093-5198347
อีเมล์ : [email protected]
นางสายยนต์ จ้อยนุแสง
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 0 4351 5369
มือถือ : 089-9447350
อีเมล์ :  [email protected]

นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 0 4351 5369
มือถือ : 083-3541414
อีเมล์ :  [email protected]  
นางสุพัชร์ชญา โสรธร
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 0 4351 5369
มือถือ : 097-3953542
อีเมล์ :  [email protected]

ดร.พรพรรณ สีละมนตรี
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 0 4351 5369
มือถือ : 089-9447350
อีเมล์ :  [email protected]
นางสายวสันต์ สุชะไตร
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 0 4351 5369
มือถือ : 088-9956588
อีเมล์ :  [email protected]

นางศิริลักษณ์ บุรวัฒน์
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 0 4351 5369
มือถือ : 089-2790628
อีเมล์ :  [email protected]

ดร.สาธกา ตาลชัย
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 0 4351 5369
มือถือ : 098-5841430
อีเมล์ :  [email protected]
นางสาวจุฬาลักษณ์ เฉลิมแสน
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 0 4351 5369
มือถือ : 061-6250532
อีเมล์ :  [email protected]
นางวารุณี ลำดวน
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 0 4351 5369
มือถือ : 089-2762625
อีเมล์ :  [email protected]

นางจิราภรณ์ ภัทรพฤกษา
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 0 4351 5369
มือถือ : 061-5569345
อีเมล์ :  [email protected]
นางสาวยุวดี ไชยนิจ
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 0 4351 5369
มือถือ : 091-0655093
อีเมล์ :  [email protected]
นางชิญนารถ สุดานิช
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 0 4351 5369
มือถือ : 089-9441994
อีเมล์ :  [email protected]

นายธรรมธัช บาศรี
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 0 4351 5369
มือถือ : 095-2217497
อีเมล์ :  [email protected]
นางเยาวนิตย์ อรัญญวาส
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 095-2236419
มือถือ : 061-5569345
อีเมล์ :  [email protected]
นายภูชิต ธีรเมธโยธิน
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 0 4351 5369
มือถือ : 081-7981606
อีเมล์ :  [email protected]

นายนิรันดร์ ศรีวรรณะ
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 0 4351 5369
มือถือ : 098-1957449
อีเมล์ :  [email protected]
นายฉัตรมงคล โพธิ์งาม
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 0 4351 5369
มือถือ : 087-6864555
อีเมล์ :  [email protected]
นางธันยพร สุวรรณศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 0 4351 5369
มือถือ : 064-3244698
อีเมล์ :  [email protected]