กลุ่มนโยบายและแผน สพม.ร้อยเอ็ด

นางพิศมัย หาญอาษา
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 091-0624939
อีเมล์ : [email protected]
นางศศิวิมล เพชรไพร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 088-5618810
อีเมล์ : [email protected]

นายสุรชาติ ลาภอาษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 088-3380153
อีเมล์ : [email protected]
นางนิสารัตน์ ปุณยาทรัพย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 093-2624939​
อีเมล์ : [email protected]

นางสาววิไลพร ผดุงกิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 095-1819757
อีเมล์ : [email protected]

นางลักขนา คณาศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 091-7493791
อีเมล์ : [email protected]