คณะผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0-4351-5369
มือถือ : 06-5626-5295
อีเมล์ : adulsak@sesao-ret.go.th

ดร.ธนา โด่งพิมาย
รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0-4351-5369
มือถือ : 08-3382-1424
tana@sesao-ret.go.th

นายวงศกร ประกอบนันท์
รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0-4351-5369
มือถือ : 09-1229-1136
wongsakorn@sesao-ret.go.th

นายภิญโญ หอมไกล
รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0-4351-5369
มือถือ : 08-3039-4070
อีเมล์ : pinyo@sesao-ret.go.th

นายเทิดทูน วรวะไล
รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0-4351-5369
มือถือ : 06-2420-0013
thoetthun@sesao-ret.go.th