คณะผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0-4351-5369
มือถือ : 06-5626-5295
อีเมล์ : [email protected]

ดร.ธนา โด่งพิมาย
รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0-4351-5369
มือถือ : 08-3382-1424
[email protected]

นายวงศกร ประกอบนันท์
รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0-4351-5369
มือถือ : 09-1229-1136
[email protected]

นายภิญโญ หอมไกล
รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0-4351-5369
มือถือ : 08-3039-4070
อีเมล์ : [email protected]