อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2560
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2561
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2566
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา