หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง คสช. ที่ 19-2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาฯ 2565
ว14 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย 2566
คู่มือสอบครูผู้ช่วย-2566-ปรับปรุง
ว3246 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2565
ว7 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 2564
ว4562 แนวทางสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2560
ว24 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2559
ว8 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2559
ว6259 แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2559
ว5 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้ง 2558
ว16 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ 2557
ว20 หลักเกณฑ์และวิธีการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2548
ว10 การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา 2548
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562)
30 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนคุณภาพ 2566
ว110การย้ายข้าราชการครู ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) 2566
การแก้ไขเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครู 2566
การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา2566
ว18หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ ตำแหน่งครู 2565
ว16 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา 2565
ว13 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว8 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2559
ว12 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ
ว13 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ
ว26 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2564
ว10 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 2564
ว11 หลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 2564
ว12 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา 2564
ว23 เกณฑ์อัตรากำลังข้านราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกาษาขั้นพื้นฐาน 2563
ว17 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลื่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2563
ว19 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา
ว22 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ว2 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ว8 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ว16 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ว21 หลักเกณฑ์และวิธีการใช้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 2560
ระบเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ตามมาตรา 38ค.(2) 2553
679ปรับเกณฑ์การตัดสินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ2566
456การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 2566
ว9หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯสายงานการสอน 2564
ว10หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯผู้บริหารสถานศึกษา 2564
ว11หลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯศึกษานิเทศก์ 2564
ว12หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯผู้บริหารการศึกษา 2564
ว15 รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดีทัศน์ 2565
กฏ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนชองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2561
ว15 การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี พ.ศ.2561
ว5 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2562
ว627 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2562
ว2972 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีถึงแก่ความตาย 2562
ว6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2562
ว7 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะายเนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 2562
ว9 การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2562
ว17 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 2552
ว23 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งมาใช้สำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 2559