คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC SPECIAL)

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนการค้นหาความโดดเด่นของสถานศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายคุณภาพพิเศษ (OBEC SPECIAL) โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน เข้าร่วมร้ับฟังหลักเกณฑ์การส่งผลงาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด