โครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

14 พฤษภาคม 2567 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ดร.ธนาโด่งพิมาย ดร.วงศกร ประกอบนันท์ นายภิญโญ หอมไกล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด นำคณะผู้บริหารข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัดร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาเขตสุจริต ตามโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตพร้อมพบปะพูดคุยเพื่อแจ้งข้อราชการ และขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” และนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในทุกๆด้าน ให้กับข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดทราบ ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด