Kick Off “สุขาดี มีความสุข”

วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 ดร.วงศกร ประกอบนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off “สุขาดี มีความสุข” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียน ในสังกัด ให้ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย ให้นักเรียนรู้จักการใช้ บำรุงดูแล รักษาห้องน้ำอย่างถูกวิธี โดยมีห้องน้ำโรงเรียนที่ถูกสุขลักษณะ เสริมสร้างความปลอดภัยต่อสุขอนามัยที่ดี ของนักเรียนส่งผลให้นักเรียนมีความสุข ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ และรู้จักการใช้บำรุง ดูแล รักษาห้องน้ำอย่างถูกวิธีพร้อมเยี่ยมชม และติดป้ายโลโก้ “สุขาดี มีความสุข” โดยมีพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด