การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส : ITA2024

วันที่ 21 มีนาคม 2567 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายจำนงค์ ร่มเย็น ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integity and Transparency Assessment Online : ITA) ในการดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ปีงบประมาณพ.ศ. 2567 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมอินทนิลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด