ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 6 มีนาคม 2567 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด สหวิทยาเขตพระขัติยะ คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายวงศกร ประกอบนันท์ ดร.ธนา โด่งพิมาย รอง ผอ.สพม.รอ. นายบุญภพ จันทมัตตุการ ผอ.รร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย นางศุภวรรณ อดกลั้น ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นายอุเทน กาญวิจิตร ผอ.รร.ศรีธวัชวิทยาลัย นางปทุมวรรณ เนินทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นางอมรรัตน์ บานไธสง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนร้อยเอ็เวิทยาลัย อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด