เปิดบ้านเขียวเหลือง … ชาว ส.ว. (Open House)

วันที่ 9 มกราคม 2567 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิด “เปิดบ้านเขียวเหลือง … ชาว ส.ว. (Open House)” ประจำปี 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษาสู่ชุมชน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และฝึกให้ผู้เรียนได้นำความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการ โดยมี นายประวีณ เชิงสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึษกษา ครู และนักเรียนโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด