ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนสาธิต (SME)

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ห้องเรียนสาธิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด (SME) และห้องเรียนพิเศษ (GP) โรงเรียนขัติยะวงษา เพื่อชี้แจงการดำเนินกิจกรรรมการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน และเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาที่สนใจ โดยมี ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูห้องเรียนพิเศษ ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนขัติยะวงษา อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด