ประชุมกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 12

วันที่ 30 กันยายน

 30 พฤศจิกายน 2566 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 12 ประกอบด้วยจังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2567 พร้อมด้วย ดร.วงศกร ประกอบนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด นางมธุวลี จันโทมุข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 12 เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ณ โรงแรมเอ็มแกรนด์ จังหวัดร้อยเอ็ด