โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการเกษียณอายุราชการ

วันที่ 27 สิงหาคม 2566 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1,เขต 2,และเขต 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณ และให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการของผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 ทุกเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งสิ้น 551 คนโดยมี ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด