ประกาศ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการ สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566

ประกาศ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการ สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566

รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา