การดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญอเนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษา ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน พร้อมคณะกรรมการนิเทศ เข้าติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด