โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมผู้บริหาร

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมผู้บริหาร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่ออบรม และพัฒนาผู้บริหาร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ให้เป็นผู้มีคุณธรรมยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ผู้บริหาร ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ผู้บริหาร สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการดังกล่าว พร้อมด้วย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติในการอบรมระหว่าง วันที่ 3-5 สิงหาคม 2566 ณ วัดเจดีย์ชัยมงคล อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด