ต่อต้านการทุจริตและปลูกจิตสำนึก สู่การเป็นข้าราชการที่ดี

วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะ บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการต่อต้านการทุจริตและปลูกจิตสำนึก สู่การเป็นข้าราชการที่ดีภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโครงการเขตสุจริต ประจำปีงบประมาณ พศ 2566 ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด วิทยากรรับเชิญ นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงาน (ป.ป.ช.) และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.ร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมร้อยเอ็ดบอลรูมชั้น 6 โรงแรมเอ็มแกรนด์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด