Sustainable Development Goals: SDGs

5 กรกฎาคม 2566 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง เพื่อพัฒนาวิทยากรแกนนำตามเป้าหมายการพัฒนาภายใต้โครงการ connect ED เพื่อพัฒนาผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารและครูในสถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมเอ็มแกรนด์ ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด