ITA สถานศึกษา 2566

27 มิถุนายน 2566 ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดเป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (integrity and transparency assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเตรียมเอกสารและนำเข้าข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ของสถานศีึกษา เพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจำนวน  21 โรงเรียน ณ ห้องประชุมเอ็มแกรนด์บอลรูม โรงแรมเอ็มแกรนด์ ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด