ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT1 และ EIT2)

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT1 และ EIT2) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด โดยมี ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด