แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธสู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนในสังกัด ให้ผ่านการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2566 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครูจากโรงเรียนที่ประสงค์จะสมัครรับการประเมินเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 จำนวน 15 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คนวิทยากรได้แก่ คณะศึกษานิเทศก์ และคณะครูจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล และโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด