ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมเอกสาร (OIT)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 เพื่อเตรียมเอกสารและนำเข้าข้อมูลเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ สำนักงานฯ เพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online ประจำปีงบประมาณพ.ศ 256ุ6 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด