ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึการ้อยเอ็ด ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2/2566 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม เพื่อแจ้งข้อราชการเร่งด่วนตามนโยบายของ สพฐ. ในด้านความปลอดภัย ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม อ.เมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด