การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์

วันที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetingโดย ดร.อุพิษ เหมือนทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม และ นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ ศึกษานิเทศก์, นางชิญนารถ สุดานิช ศึกษานิเทศก์, และดร.สาธกา ตาลชัย ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมปาริชาต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด