กำกับ ติตตามและประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 21 มีนาคม 2566 ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ร่วม กำกับ ติตตามและประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ตามนโยบายทางราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1/2566