พิธีประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายวงศกร ประกอบนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดโดยมีนางสาวธาริณี มลารวม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินได้ดำเนินการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา 2565 โรงเรียนในสังกัดจำนวน 9 โรงเรียนและระดับทองจำนวน 4 โรงเรียนรวมทั้งสิ้น 13 โรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนขัตติยะวงษา อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด