PA support Team

วันที่ 14 มีนาคม 2566 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA support Team) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด โดยมี ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีพร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุม Hall3 หอประชุมสาเกตฮอลล์ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด