PA Support Team

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team)โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา นางศุภวรรณ อดกลั้น ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร นางมธุวลีจันโทมุข ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปาริชาต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด