O-NET ม.6 ด้วยระบบ Digital Testing

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.อดุลยศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประธานศูนย์บริหารการจัดสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มอบหมายให้ ดร.ธนา โด่งพิมาย นายภิญโญ หอมไกล นายเทิดทูน วรวะไล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ร่วมกำกับติดตามการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการจัดสอบ ในปีนี้จัดสอบทั้งหมดสี่รอบ โดยรอบที่หนึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 รอบที่สองเริ่มวันที่27-28 กุมภาพันธ์ 2566 รอบที่สามวันที่ 1-2 มีนาคม 2566 และรอบที่สี่ วันที่ 3-4 มีนาคม 2566 ซึ่งในการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานโอเน็ตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดร้อยเอ็ด มีนักเรียนสมัครเข้าทำการทดสอบทั้งสิ้น จำนวน 3,331 คน จาก 71 โรงเรียน ซึ่งศูนย์บริหารการจัดสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดได้จัดสนามสอบจำนวน 25 สนาม สำหรับสนามสอบในรอบที่ 1 ประกอบไปด้วย สนามสอบโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สนามสอบโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สนามสอบโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สนามสอบโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สนามสอบโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สนามสอบโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม สนามสอบโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สนามสอบโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง สนามสอบโรงเรียนปทุมรัตพิทยาคม สนามสอบโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร และสนามสอบโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา การดำเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นอย่างดี