พิธีเปิดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค

18 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายวงศกร ประกอบนันท์ นายเทิดทูน วรวะไล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีี่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ผอ.กลุ่มอำนวยการ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 1 จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมนิลปัทม์ โรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ