การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.รอ รอง ผอ.สพม.รอ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.สพม.รอ. คณะศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ในสนามสอบทั้ง 28 สนามซึ่งในปีนี้มีผู้สมัครเข้ารับการทดสอบจำนวนทั้งสิ้น 5,008 คน เพื่ออำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหาต่างๆในระหว่างการจัดสอบเพื่อให้การจัดสอบเป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)