แผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา (Strategy Formulation)

วันที่ 25 ธันวาคม 2564 หน่วยพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 3 จัดทำและนำเสนอแผลกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา (Strategy Formulation) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด ประธานหน่วยพัฒนา ได้ชี้แจงแนวทางการพัฒนาในระยะที่ 3 และให้ความรู้ แนวคิดสู่การเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพ จากนั้น ดร.พรพรรณ สีละมนตรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.ร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงแนวทางในการวัดและประเมินผลต่อผู้เข้ารับการพัฒนา และได้รับเกียรติจาก นางพิศมัย หาญอาษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม.ร้อยเอ็ด เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมปาริชาต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด