ประชุมกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

วันที่ 19 มกราคม 2565 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเตรียมการจัดงาน และเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่เป็นสนามจัดกิจกรรมการแข่งขันจำนวน 24 โรงเรียนผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ที่เป็นสนามแข่งขันพร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ฝ่ายประมวลผล ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายการเงิน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด