งานวันครูแห่งชาติ 2566

16 มกราคม 2566 นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานวันครูครั้งที่ 67ประจำปี 2566 โดยมี ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมในพิธี โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดได้ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันครู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษา และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีหรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนและเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลัง ยึดถือปฏิบัติตาม ณห้องประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด