ประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มอบหมายให้ ดร.ธนา โด่ง พิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตัดสิน และคณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด (ระดับมัธยมศึกษา) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Webex Meeting ร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการตัดสิน รวมถึงตัวแทนโรงเรียนที่เป็นสนามแข่งขัน ได้รับทราบข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ โดยได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2566 รวมเวลา 3 วัน ณ ห้องประชุมปาริชาต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด