PA Support Team

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ดร.ธนา โด่งพิมาย รอง ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด นางศุภวรรณ อดกลั้น ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เข้าร่วมอบรมเชิง ปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างกลุ่มผู้นําองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านงานบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) จุดที่ 6 รุ่นที่ 10 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ในระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2565 โดยมี นายสุรินทร์ มันประสงค์ ผอ.สพร.สพฐ. ให้เกียรติมาเป็น ประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชัน จังหวัดอุบลราชธานี