อบรมและสัมมนาผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 นายวงศกร ประกอบนันท์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและสัมมนาผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประจําปี 2565 จัดโดย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ร่วมกับ สมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะในการตัดสินกีฬาฟุตบอลให้ได้มาตรฐาน รู้เท่าทันเกมการแข่งขัน ให้ความยุติธรรมแก่ทุกๆ ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน รุ่นอายุ 18 ปี ชิงชนะเลิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด “มัธยมศึกษา สพม.รอ ลีกคัพ 2023 ครั้งที่ 3 ปี 2565 ฤดูกาล 2565-2566 (3rd The Secondary Educational Service Area Office Roi-Et League 2022) “3rd SESAORET League 2022” อย่างเป็นธรรม ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดําเนินการอบรมระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม โรงเรียนร้อยเอ็ตวิทยาลัย อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา