ประชุมผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ตุลาคม 2565

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประจําเดือนตุลาคม 2565 ครั้งที่ 5/2565 พร้อมกับ รอง ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด ผู้อํานวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งนโยบาย ข้อราชการที่สําคัญให้โรงเรียนในสังกัดทราบ ซึ่งก่อนเข้าวาระการประชุมได้มีพิธีการ ดังนี้ 1.พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงาน : ในหน้าที่ผู้อํานวยการสถานศึกษา ระหว่างสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด กับ นายวรัทภพ สมุนศรี ตําแหน่ง ผู้อํานวยการ โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 2.มอบของที่ระลึกสําหรับผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิด ในเดือนกันยายน – เดือนตุลาคม 2565 จํานวน 10 ราย 3.มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้อํานวยการสถานศึกษาในโอกาสที่ได้รับคําสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดํารงตําแหน่งใหม่ จํานวน 17 ราย 4.มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จํานวน 5,000 บาท ให้แก่ โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และ 5.มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลต่างๆ ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ณ หอประชุมราษบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด