ตรวจรับครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

วันที่ 17 ตุลาคม 2555 ดร.อดุลย์ บุญเอนก มอบหมายให้ ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ดำเนินการตรวจรับครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ของโรงเรียนในสังกัดจำนวน 5 โรงเรียนดังนี้ 1 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 2 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 3 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 4 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคมและ 5 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์