กำกับติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 28 กันยายน 2555 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประธานคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด สายที่ 6 สหวิทยาเขตพัฒนวิทย์ พร้อมด้วย นายเทิดทูน สุจารี ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา นายประวีณ เชิงสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา และนางสาวทิพวรรณ วรรณโชติ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ร่วมกำกับติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 2/2565 สายที่ 6 สหวิทยาเขตพัฒน์วิทย์ ซึ่งมีโรงเรียนทั้งสิ้น 9 โรงเรียน ประกอบด้วย 1 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 2 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 3 โรงเรียนคํานาดีพิทยาคม 4 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 5 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 6 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 7 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 8 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา และ 9 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ณ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด