โครงการเด็กดีมีที่เรียนปีการศึกษา 2565

วันที่ 16 กันยายน 2565 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมนักเรียน ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา โครงการเด็กดีมีที่เรียนปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด โดยมี นางสาวธาริณี มลารวม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ต่อประธานในพิธี มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและครูแนะแนวในสังกัดเข้าใจถึงกระบวนการคัดเลือกเด็กดี มีคุณธรรม เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินงานกับเครือข่ายที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือสังคม เป็นที่ประจักษ์ ได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 3.เพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม สถานศึกษา และประเทศชาติ ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ตามคณะสาขาที่ตนถนัดและ 4 เพื่อส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนในสังกัด สนับสนุนและเห็นความสำคัญของการส่งเสริม ให้นักเรียนจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รวมทั้งสิ้น 70 คน ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด