ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนแกนนำ

วันที่ 13 กันยายน 2565 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายบุญภพ จันทมัตตุการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนแกนนำในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้นำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตลอดจนทักษะในการดำรงชีวิตและการขับเคลื่อนประชาธิปไตยในโรงเรียน อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศและประชาธิปไตย ให้ยั่งยืนผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ประธานสภานักเรียน รองประธานสภานักเรียน และกรรมการสภานักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดจำนวน 120 คนโดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร นางรวิษฎา หิรัญภัทรภากุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายทรัพย์ นาทองหล่อ ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมร้อยเอ็ด โดยมีนางสาวธาริณี มาลารวม ผู้อำนวยการกรมส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรกรมส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด