ขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

วันที่ 8 กันยายน 2565 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1 พัฒนาและทบทวนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 3 สร้างความเข้าใจในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา วิทยากรประกอบด้วย นางสุพัชรญา โสรธร นางสาวจุฬาลักษณ์ เฉลิมแสน นางสาวสาธกา  ตาลชัย นางสายยนต์ จ้อยนุแสง นางสายวสันต์ สุชะไตร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูผู้ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการของโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนละ 2 คน จาก 60 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 120 คน ในงานนี้นางสายยนต์ จ้อยนุแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมประดับเดือน โรงแรมเพชรรัตต์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด