กิจกรรมการเรียนรู้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

วันที่ 6 กันยายน 2565  ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการนำเสนอผลงานการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะของโรงเรียน 5 ประการคือทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ 2 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับ นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และ 3 เพื่อพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้านการทุจริต ให้กับโรงเรียนในสังกัดอย่างเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ โดยมีนางสายยนต์ จ้อยนุแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานพิธีพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาศึกษานิเทศก์ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ครูและนักเรียนในสังกัดร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด